BIP

Forma prawna

Spółka Akcyjna
KRS: 0000154178 Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
NIP: 525-00-04-220 
Regon: 000288343 

Dane teleadresowe
Adres siedziby: ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa 
Adres korespondencyjny: Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 1601-248 Warszawa
e-mail: cefarm@cefarm.com.pl; www.cefarm.com.p
T: (+48 22) 634-02-22 (centrala) F: (+48 22) 634-03-59 

Organy Spółki

1.  Zarząd

Jan Kruk - Prezes Zarządu

2.  Rada Nadzorcza
Hubert Zacharski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Miszczak - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojciech Plopa - Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Murawska - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Leszek Syga - Członek Rady Nadzorczej
3.  Walne Zgromadzenie Minister Skarbu Państwa


Organizacja
Na podstawie Zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (nr GIF-P-Z-4301734/93/94/TP/03/RB/05) z dnia 24.11.2005 roku CF CEFARM SA prowadzi hurtownię farmaceutyczną zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 16, posiadającą także komory przeładunkowe zlokalizowane w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 230 oraz w Radomsku przy ulicy I.Krasickiego 65.

Dodatkowo, na podstawie stosownych zezwoleń, w obiektach Spółki funkcjonują również składy konsygnacyjne oraz skład celny.

Przedmiot działalności Spółki
Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów leczniczych i wyrobów medycznych i innych, transport, magazynowanie i przechowywanie towarów, badania rynku i opinii publicznej, doradztwo, reklama. Struktura własnościowa i kapitały własne. Wartość kapitału zakładowego na 31.12.2014 r  wynosi 55 400 000,00 PLN i obejmuje 5,54 mln akcji o wartości jednostkowej 10,00 PLN. Wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa. Kapitał opłacony jest w 100%. 

Majątek Spółki
Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2018 r. - 325 868 988,61 PLN

Dochód Spółki
Przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2018 r. - 1 168 900 701,54 PLN