Image

SpecjalistycznySkład Celny

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA posiada pozwolenie Naczelnika Urzędu Celnego na prowadzenie Składu Celnego publicznego typu A, oraz zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przez skład celny zlokalizowany w Radomsku przy ul. Krasickiego 65.
 

Zamkami patentowe i systemy kontroli dostępu

Posiadamy zamkniętą przestrzeń ograniczoną zamkami patentowymi i systemem kontroli dostępu zatwierdzonymi przez Urząd Celny. Świadczymy usługę składowania towaru w dwóch strefach temperatury: 2-80C oraz 15-250C. Do kontroli warunków przechowywania wykorzystujemy walidowane czujniki, sprzężone z elektronicznym, całodobowym, walidowanym system monitoringu temperatury i wilgotności. Udzielamy zabezpieczenia należności celno-podatkowych powstałych w wyniku składowania towaru, jak również ubezpieczamy towar od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia. Pracujemy zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz Dobrą Praktyką Dystrybucyjną wykorzystując do ewidencji przychodów i rozchodów towaru specjalistyczny program komputerowy. Świadczymy usługi odpraw towarowych z pełną i fachową obsługą logistyczno–dokumentową.

Możemy składować zarówno towary niewspólnotowe jak i wspólnotowe. Towary niewspólnotowe objęte procedurą składu celnego w celu zakończenia tej procedury mogą być dopuszczone do obrotu na obszarze celnym Unii bądź powrotnie wywiezione poza jej obszar. Rozpoczęcie współpracy z nami polega jedynie na podpisaniu umowy składu oraz uzyskaniu na tej podstawie przez kontrahenta pozwolenia Naczelnika Urzędu Celnego na korzystanie z procedury składu celnego. Następnie kontrahent może bezterminowo składować u nas swój towar, dokonując jego częściowych wyprowadzeń.

Przed wprowadzeniem do obrotu, w trakcie składowania towaru w procedurze składu właściciel towaru może dokonywać różnych formalności dotyczących towaru. Mogą być one związane np. z dokumentacją rejestracyjną składowanych produktów leczniczych, czy zwyczajowymi czynnościami w stosunku do  tych produktów, jakie dopuszczają przepisy celne. Składowany towar kontrahenta zewnętrznego po uprzedniej odprawie i dopuszczeniu na polski obszar celny może być dystrybuowany na drodze sprzedaży do innych hurtowni. Skład celny stanowi depozyt towaru producenta, którym on zarządza.

Liczba hurtowni w kraju prowadzących składy celne dla farmacji jest ograniczona, a uzyskanie nowej koncesji na prowadzenie tej formy działalności przez podmiot ubiegający się w dobie nowych regulacji prawnych jest trudne i czasochłonne. Spełnienie wszystkich wymagań związanych z zagadnieniem stanowi o jakości i marce naszych usług.