Klauzula informacyjna CF CEFARM SA

Klauzula informacyjna CF CEFARM SA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000154178. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: cefarm@cefarm.com.pl, telefonicznie pod numerem 22 63 40 222 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@cefarm.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z adnotacją „Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych Centrali Farmaceutycznej Cefarm S.A.”. Z Pełnomocnikiem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora, np. dostawcom usług IT, prawnych, pocztowych, księgowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:
 9. wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia,
 10. ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń,
 11. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, albo
 12. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).
 13. Podanie przez Pana/nią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia, wykonywania i rozliczenia umowy. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością zawarcia umowy.
 14. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 15. Posiada Pani/Pan:
 16. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 17. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 18. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 19. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 20. Nie przysługuje Pani/Panu:
 21. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;