BIP

Forma prawna

Spółka Akcyjna
KRS: 0000154178 Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 
NIP: 525-00-04-220 
Regon: 000288343 

Dane teleadresowe
Adres siedziby: ul. Jana Kazimierza 16 01-248 Warszawa 
Adres korespondencyjny: Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 1601-248 Warszawa
e-mail: cefarm@cefarm.com.pl; www.cefarm.com.p
T: (+48 22) 634-02-22 (centrala) F: (+48 22) 634-03-59 

Organy Spółki

1.  Zarząd
Jan Kruk - Prezes Zarządu
Krzysztof Dzięgielewski - Członek Zarządu

2.  Rada Nadzorcza
Hubert Zacharski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Miszczak - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wojciech Plopa - Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Murawska - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Leszek Syga - Sekretarz Rady Nadzorczej

3.  Walne Zgromadzenie Minister Aktywów Państwowych

Organizacja

Na podstawie Zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (nr FAH/734/93 z dnia 24 marca 2016 roku ) CF CEFARM SA prowadzi hurtownię farmaceutyczną zlokalizowaną w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 16, posiadającą także komorę przeładunkową zlokalizowaną w Radomsku przy ulicy I. Krasickiego 65.

Dodatkowo, na podstawie stosownych zezwoleń, w obiektach Spółki funkcjonują również hurtownie farmaceutyczne towarów obcych oraz magazyn importera i wytwórnia produktów leczniczych.

Przedmiot działalności Spółki
Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów leczniczych i wyrobów medycznych i innych, transport, magazynowanie i przechowywanie towarów, badania rynku i opinii publicznej, doradztwo, reklama. Struktura własnościowa i kapitały własne. Wartość kapitału zakładowego na 31.12.2014 r  wynosi 55 400 000,00 PLN i obejmuje 5,54 mln akcji o wartości jednostkowej 10,00 PLN. Wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa. Kapitał opłacony jest w 100%. 

Majątek Spółki
Wartość aktywów netto na dzień 31.12.2020 r. – 294 572 535,21 PLN

Dochód Spółki
Przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2020 r. - 1 086 621 587,14 PLN